موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی


روشهای ساده خلاقیت :
خلاقیت  از عوامل مهم ایده پردازی و خلق آثار نو در حوزه های مختلف اجتماعی  می باشد وراهکاری مناسب برای  تبلیغ آموزه های دینی.خلاقیت علاوه براین .عامل شادی ونشاط  انسانها نیز به شمار می رود  که موفقیت انسان در شغل وتحصیل  در گروی   شادی ونشاط است.
مبلغان دینی برای اثر گذاری در فرآیند  تبلیغات دینی  نیازمند ذهن خلاق وبا نشاطی هستند  که بتوانندایده های نو تبلیغی را پردازش کنند .
در این پست به یکی از راههای ساده افزایش خلاقیت اشاره می شود.
 *نوشتن :
نوشتن باعث تحریک ذهن و افزایش فعل وانفعلات آن می شود و فرد را در حالت ذهنی جدیدی قرار  می دهد که علاوه بر یک آرامش ذهنی  حالت روانی تازه ای پیدا می کند. قرآن کریم در مورد  نوشتن قسم یاد کرده و(مایسطرون)(1)  را در اهمیت آن نازل نموده است .
دکتر کری بارون  از مولفان کتب  درمان خلاقیت 2  می نویسد: ورد را کناربگذاریم وکمی بنویسیم .بگذاریم بوی  دفتر و خودکار روی بینی اثر خود را بگذارد.ضمن آنکه  نوشتن از روش های خلاقیت کلاسیک به شمار می رود.
بنابراین نوشتن بر روی کاغذ یا نقاشی و یا  ترسیم خطوط نامربوط می تواند به  خلاقیت کمک کند .

​1.سوره قلم .آیه 1 
2.دکتر کری بارون و دکتر آلتون بارون، مولفان درمان خلاقیت
موسسه(مُبلغ جوان)