موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

 Image result for ‫خلاقیت‬‎
ساده ترین سرچشمه خلاقیت را می توان معصومیت وسادگی دانست.مساله ی که در کودکی بیشتر خود را نشان می دهد.روش های معمول وراه حل های معمول به سادگی به موضوعی می رسد که شاید با داشتن علم ومحدودیت های آن نتوان رسید.
دکتر ادوارد دوبونو در کتاب خلاقیت کار آمد با اشاره به سرچشمه های خلاقیت می  نویسد:وقتی برادران مانتگالیفر به کمک نیروی محرکه ی هوای گرم،اولین بالن به هوا فرستادند.خبر این اختراع به پادشاه پاریس رسید...پادشاه به چارلز مهندس ارتش دستور داد یک نمونه بسازد.وی فکر کرد که برادران مانتگالیفر چگونه این کار را کردند وکمی بعد با خوشحالی فریاد زد((یافتم.یافتم.آنها باید از گاز جدید یعنی هیدورژه که از هوا سبک تراست استفاده کرده باشند.))1
این داستان نشان از سادگی در حل مساله می باشد نه از جست جوی روشمند علمی.لذا باید سادگی را ،سرچشمه خلاقیت دانست که با رشد آن ،می توان ایده های ناب را پیدا کرد.
خلاقیت کارآمد/ادوارددوبونو /73

موسسه(مُبلغ جوان)

تبلیغ جدید

حرف نو

خلاقیت