موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینییک ایده خوب تبلیغی باید دارای ویژگی  زیر باشد :
*ساده باشد یعنی در عین بزرگی وگستردگی ساده باشد.
*کارآمد باشد یعنی قابلیت حل مساله یا مشکل را داشته باشد.

*قابلیت اجراء داشته باشد وبتوان آن را در مدت کوتاهی در منطقه یا فضای تبلیغی اجراء نمود .
*جدید ونو باشد.یعنی قبلا توسط کسی اجراء نشده باشد وبازسازی نباشد بلکه خلق  شده باشد.
*زیرکانه باشد یعنی در عین سادگی دارای یک راه حل نو برای مشکل یا مساله تبلیغی باشد.
*انعطاف پذیر باشد یعنی در شرایط ومحیط های مختلف تبلیغی امکان تغییر وتطبیق با شرایط را داشته باشد.
*ترسیم خوبی داشته باشد یعنی روابط بین اجزای ایده به درستی ترسیم شده باشد.

موسسه(مُبلغ جوان)