موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی 

خطر پذیری :
ورود به موقعیت ها ومکان های ناشناخته ومبهم وطرح سوال ها و پرسش های متنوع وقبول همه پیامدهای وپیدا وپنهان آن ویژگی افراد خلاق ونوآور است.
افراد دارای این ویژگی در بین مردم به کله شق  معروف هستند و به نظر آنان  این افراد نسبت به کاری که می‌کنند، آگاهی کافی ندارند.این نکته را می توان از صحبت ها وخاطرات  دهها شخصیت موفق و معروف دنیا استخراج کرد.
افراد خلاق با توجه به همه این ابهام ها وریسک های کوچک وبزرگ وبا آگاهی ازخطرها و پیامدهای احتمالی آن،  به استقبال آن می روند  وبرای رسیدن به هدف خود به دنیای ناشناخته ها قدم می گذارند.
ضمن آنکه میزان پذیرش خطر در افراد خلاق از تفاوت‌های فردی آنان نیز تأثیر می‌پذیرد.
 به عنوان یک قاعده می‌توان گفت افراد خلاق و نوآور از یک ریسک خطر متوسط استقبال می‌کنند


موسسه(مُبلغ جوان)