موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

اعتماد به نفس


بنابر تحقیقات صورت گرفته و منابع مختلف علمی ، افراد خلاق دارای اعتماد به نفس بالایی هستند. اعتماد به نفس توانایی‌ای است که به موجب آن قوای فرد تمرکز یافته و سازمان‌دهی می‌شود.

این توانایی به فرد قدرتی می دهد که در مقابل سختی‌ها و ناملایمت‌های فردی و اجتماعی  ایستادگی کند واجازه ندهد در مسیر خلاقیت خللی ایجاد شود . از سوی دیگر اعتماد به نفس موجب می‌شود فرد خلاق از شهامت و جسارت کافی برخوردار شود.
 
اعتماد به نفس همچنین به فرد چهره ی جدی  و دارای هدف متعالی می دهد و او را در برابر خود و اطرافیان ،به عنوان شخصیتی متفاوت معرفی می کند.
اعتماد به نفس از مولفه های شخصیتی انسانهای خلاق وموفق می باشدکه با اتکا به ظرفیت وجودی واعتماد به خود توانستند  یک خدمت جدید به بشریت عرضه کنند ودنیا را جای بهتری برای زندگی قرار دهند.
ارزیابی مناسب ومنصفانه از توانایی های خود،ارتباط خوب با دیگران، ورزش ،پوشش خوب  همه از عوامل تقویت اعتماد به نفس می باشند.

موسسه(مُبلغ جوان)

اعتماد به نفس