موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

مسئولیت پذیری تام :

افراد خلاق وبزرگ مسئولیت اعمال خود را به عهده می گیرند وسعی میکنند دنیای خود را با دستان خود بسازند.این امر باعث رشد توانایی فرد و بلوغ شخصیتی و موجب تقویت باورهای دیگران می شود.
قرآن کریم درآیه  (اسراء/15) می فرماید:‌ و لا تزر وازره وزر اخری  و هیچ‌کس بار دیگری را به دوش نگیرد؛که در واقع هرکس مسئول رفتار  واعمال و کردار خودش است.ونباید به فکر  انداختن گناه اعمال خودش به گردن دیگران باشد .
بنابراین افراد خلاق  ونوآور در مسیر خود ودر برابر سیل مشکلات سعی در پیدا کردن مقصر برای شکست ها  واعمال خود نیستند وبا قبول مسئولیت اعمال خود وشانه خالی نکردن از آن ، هم قویتر  ونیرومندتر می شوند وهم از ضعف وباور شکست خوردن دور می شوند. 

موسسه(مُبلغ جوان)

طلبه جوان

مبلغین حوزه