موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی
ایمان به انجام کار :
فرد خلاق به مسیری که در آن قدم گذاشته ایمان دارد ومطمئن است به نتیجه می رسد.او معتقد است که محدودیت ها نمی تواند در

راهی که قدم گذاشته خللی ایجاد کند. بنابراین انسان خلاق ونوآور با ظنی قوی به موفقیت حرکت می کند وهر حادثه یا مشکلی را عامل بازدارنده نمی داند بلکه معتقد است درهر بدبختی وحادثه ناخوشایندی ،دانه ای است که روزی  به ثمر خواهدنشست  ومنافع بسیار به بار خواهد آورد.
بنابراین افراد نوآور باید به این باور برسند که اعتقاد به محدودیت‌ها، انسان را محدود می‌کند و اعتقاد وایمان به هدف  ونادیده گرفتن محدودیت ها ، عامل پیروزی است که البته اعتقادی محکم وراستین می خواهد.


موسسه(مُبلغ جوان)

باور خلاقیت