موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

مشاهده دکمه های بزرگ ومنحصر به فرد در پیراهن مجریان یا مهمانان برنامه های تلوزیونی  که تصویری از برنامه برآن چاپ شده است ،جالب توجه است والبته  جرقه ای برای تولید دکمه هایی  با تصاویر مذهبی.

این دکمه ها بر روی پیراهن یا کیف یا... قرار گرفته ودر مراسمات مذهبی وحتی دربرنامه های رسمی بکار می رود ویک پیام یا تصویر دینی را منتقل می کند وبه جهت بزرگی وغیر متعارف بودن ،جلب توجه کرده  ومخاطب را وسوسه می کند آن را تماشا کند.

 ایده  دکمه  (مذهبی) ،یک ایده تقلیدی است اما به جهت همگرایی با تبلیغات روز،با ارزش  می باشد.
جالب اینکه ایده پرداز دکمه مذهبی برای تبلیغ ایده خود ، از مخاطبین می خواهد عکسی از محل قرار دادن دکمه خود را ارسال کند تا آنها را درشبکه های پیام رسان پخش نماید.
ناگفته نمانداستفاده از این محصول  نیازمند فرهنگ سازی است .

موسسه(مُبلغ جوان)

ایده تبلیغی

دکمه مذهبی