موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینیذکر شمار وسیله ی دیجیتالی وتلفیق نوآورانه برای شمارش اذکاراست که به مومنین کمک می کند تعداد ذکرهای خود را ازدست ندهند وبتوانند راحتر ودر همه حال  اذکار دینی را قرائت کنند. 
سهولت استفاده ،حجم کم و ابعاد کوچک و هزینه بسیار مناسب از مزایای ذکر شمارها می باشد. 


اما ایده ساده وجالب  قرار دادن یک ذکر شمار در آسانسور، باعث اشاعه فرهنگ فرستادن صلوات واذکار رایج  در مراکز عمومی  بوسیله یک ابزار فرهنگی ،مذهبی می شودکه می  تواند الگویی برای تولید ایده های  خلاقانه تر باشد.

موسسه(مُبلغ جوان)