موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

Related image
از وظایف مهم ذهن ُسازمان دادن به داده ها واطلاعاتی است که به آن وارد می شود.سازمان دادن یک مهارت است که افراد خلاق برای پردازش ودسته بندی اطلاعات خود از آن استفاده می کنند.
در این سازماندهی، ما مفاهیم جدید را دسته بندی می کنیم وبا مفاهیم قبلی  خود ،تلفیق  ومرتبط می کنیم تا فرآورده ای جدید تولید شود.
کسب مهارت سازماند دادن ، با تربیت ذهن به گونه ای که بتواند هر داده ای جدیدی که وارد  می شود را با داده های ئیشین مرتبط سازد ویک ایده نو وجدید بسازد ،امکان پذیر است.البته ذهن خلاق می تواندبا مهارت سازماندهی  از داده هایی که  در ذهن دارد وبدون نیاز به ورود اطلاعات جدید،استفاده کند و ایده های بسیاری را تولید نماید.
بنابراین ذهن خلاق،یک ذهن سازمانده است که ارتباط موثر وهدفمندی بین داده های ذهنی برقرار میکند وبه هضم آنها در ذهن کمک شایانی میکند.
 برای تقویت این مهارت ،یک سوال زیربنایی را در برخورد با هر اطلاعات جدیدی از خود بپرسیم :
از آن چه استفاده ی خلاقانه ای میتوانم داشته باشم؟

موسسه(مُبلغ جوان)

سازمان دادن تفکر