موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

Image result for ‫موانع خلاقیت‬‎
خلاقیت محصول خروج از کلیشه هایی است که در ذهن ما قرار دارد ودیوار بلندی بین ما واندیشه های دیگرایجاد کرده است. ذهن خلاق، مانند پرنده ای است که باید، در آسمان اندیشه ها وافکار وراههای مختلف پرواز کند تا بهترین راه رسیدن به ایده ی خلاقانه را پیدا کند.
بنابراین اولین ویژگی افراد خلاق ونوآور ،آزاد اندیشی است وابراز عقیده  وراهکار متفاوت خود در برابر راه حل های رایج  وعمومی است.
در اندیشه ی آزاد ،راهکارهای رایج  به میدان نقد یا بررسی مجدد می آیند و از دل این تعارضات راه حل هایی نوینی خارج می شود یا راهکاری نو که هیچ نمونه ی نداشته باشد با بلند پروازی هدفمند بدست می آید.
یکی از روش های تقویت آزاد اندیشی ،بررسی  آرا ء ونظریات مختلف یا بررسی محصولات ونو آوری های افراد خلاق می باشد که ممکن است از نظر  ملی ومذهبی باما متفاوت باشند که امروز با تکنولوژی های ارتباطی این امر بسیار آسان شده است.